Seiko logo    Kvarc Analóg szerkezetek / Quartz Analogue calibers

Type f [Hz] Jwls Diam. Diam. Height Hands Date Additional Family

9020  

32 768  

5  

0  

24  

1.8  

2h  

 

       

9021  

32 768  

5  

0  

24  

1.8  

3h  

 

       

9029  

32 768  

5  

0  

24  

2.2  

2h  

d  

       

0843A  

32 768  

9  

0  

24  

4.8  

3h  

dd  

      Q3003  

0903A  

32 768  

0  

0  

27  

5.3  

3h  

dd  

      Q4004  

1230A  

32 768  

2  

15.1  

13  

1.9  

2h  

 

       

1231A  

32 768  

2  

0  

15.1  

2.0  

2h  

 

       

1320A-1  

32 768  

6  

17.1  

8.4  

2.8  

2h  

 

       

1320A-2  

32 768  

6  

17.1  

8.4  

2.8  

2h  

 

       

1421A  

32 768  

2  

15.1  

13  

2.8  

3h  

 

       

1428A  

32 768  

2  

15.1  

13  

3.2  

3h  

 

       

14A-2  

32 768  

6  

15.1  

13  

2.3  

2h  

 

       

14B  

32 768  

2  

15.1  

13  

2.3  

2h  

 

       

14C  

32 768  

2  

15.1  

13  

2.3  

2h  

 

       

16A  

32 768  

5  

15.1  

13  

3.9  

2h  

 

       

1E20A  

32 768  

5  

0  

8.5  

2.6  

2h  

 

       

1E50A  

32 768  

5  

0  

12.3  

2.6  

2h  

 

       

1F20A  

32 768  

0  

0  

12.5  

1.8  

2h  

 

       

1N00A  

32 768  

0  

0  

14.5  

1.9  

2h  

 

       

1N01A  

32 768  

0  

0  

14.5  

2.2  

3h  

 

       

2320A-1  

32 768  

8  

15.1  

13  

2.5  

2h  

 

       

2620A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.0  

2h  

 

       

2620B  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.1  

2h  

 

       

2622A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.2  

3h  

d  

       

2623A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.6  

3h  

dd  

       

2625A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.2  

3h  

d  

  Diver      

2625B  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.4  

3h  

d  

       

2626A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.5  

3h  

dd  

       

2626B  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.7  

3h  

dd  

       

2628A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.7  

3h ss  

 

       

2633A  

32 768  

2  

0  

25.4  

3.6  

3h ss  

dd  

       

2639A  

32 768  

2  

0  

25.4  

3.2  

0.0  

d  

       

2661A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.0  

2h 3h  

 

       

2A22  

32 768  

2  

0  

17.6  

2.3  

3h  

d  

       

2A23  

32 768  

2  

0  

17.6  

2.7  

3h  

dd  

       

2A24A  

32 768  

2  

0  

17.6  

4.0  

3h  

lunar  

       

2A27  

32 768  

2  

0  

17.6  

2.3  

2h  

d  

       

2A27A  

32 768  

2  

0  

17.8  

2.3  

2h  

 

       

2A29  

32 768  

2  

0  

17.6  

2.3  

3h  

d  

       

2A32  

32 768  

2  

0  

17.6  

2.5  

3h  

d  

       

2A32A  

32 768  

2  

0  

20  

2.7  

3h  

d  

       

2A52A  

32 768  

2  

0  

0  

0.0  

3h  

d  

       

2A54A  

32 768  

2  

0  

17.6  

4.2  

3h  

d lunar  

       

2A54A  

32 768  

2  

0  

0  

0.0  

3h  

d lunar  

       

2B20A  

32 768  

1  

0  

15.1  

2.4  

2h  

 

       

2B21A-2  

32 768  

1  

0  

15.1  

2.4  

3h  

 

       

2B31A  

32 768  

1  

0  

15.1  

2.4  

3h  

 

       

2D22A-2  

32 768  

1  

0  

17.8  

2.7  

3h  

dd  

       

2E20A  

32 768  

2  

0  

15.1  

2.2  

2h  

 

       

2E20B  

32 768  

1  

0  

15.1  

2.2  

2h  

 

       

2E50A  

32 768  

2  

0  

15.1  

2.2  

2h  

 

       

2F50A  

32 768  

12  

0  

15.1  

1.3  

2h  

 

       

2G28A  

32 768  

2  

0  

17.8  

3.0  

3h  

 

       

2G38A  

32 768  

2  

0  

15.1  

2.9  

3h  

 

       

2K00A  

0  

0  

0  

18.1  

1.9  

2h  

 

       

2K01A  

0  

1  

0  

18.1  

1.9  

3h  

 

       

2K02A  

0  

1  

0  

18.1  

2.5  

3h  

 

       

2K03A  

0  

1  

0  

18.1  

2.5  

3h  

 

       

2N20A  

0  

7  

0  

14.2  

1.5  

2h  

 

       

2P20A  

0  

2  

0  

15  

1.8  

2h  

 

       

2P21A  

0  

3  

0  

15  

2.2  

3h  

 

       

2Y00A  

0  

0  

0  

15  

1.8  

2h  

 

       

2Y01A  

0  

0  

0  

15  

2.2  

2h  

 

       

3421A  

32 768  

6  

0  

17.8  

3.0  

3h  

 

       

3423A  

32 768  

6  

0  

18  

3.6  

3h  

dd  

       

3803A  

16 384  

7  

0  

25.6  

5.3  

3h  

dd  

       

3819A  

16 384  

7  

0  

25.6  

5.3  

3h  

d GMT  

       

3823A  

16 384  

7  

0  

25.6  

5.3  

3h  

dd  

  Tcomp      

3823A  

16 384  

7  

0  

25.6  

5.3  

3h  

d  

  Tcomp      

3863A  

16 384  

5  

0  

25.6  

5.3  

3h  

d GMT  

       

3E22A  

16 384  

3  

0  

17.1  

2.5  

3h  

d  

       

3E23A  

16 384  

3  

0  

17.1  

2.8  

3h  

dd  

       

3E29A  

16 384  

3  

0  

17.1  

2.5  

2h  

d  

       

3E32A  

16 384  

3  

0  

19.3  

2.5  

3h  

d  

       

3E39A  

16 384  

3  

0  

19.3  

2.5  

2h  

d  

       

3L12A  

0  

3  

0  

17.1  

2.5  

3h  

d  

       

3L14A  

0  

3  

0  

19.3  

2.5  

2h  

d  

       

3L19A  

0  

3  

0  

17.1  

2.5  

2h  

d  

       

3Y02A  

0  

1  

0  

17.1  

2.6  

3h  

d  

       

3Y03A  

0  

1  

0  

17.1  

2.8  

3h  

dd  

       

3Y09A  

0  

1  

0  

17.1  

2.6  

2h  

d  

       

4100A  

32 768  

2  

0  

19.4  

4.0  

2h  

 

       

4110A  

32 768  

3  

0  

19.4  

3.8  

3h  

 

       

4110B  

32 768  

3  

0  

19.4  

3.8  

3h  

 

       

41A  

32 769  

3  

0  

19.4  

3.8  

3h  

 

       

4302A  

32 768  

2  

0  

18  

4.1  

3h  

d  

       

4303A  

32 768  

2  

0  

18  

4.2  

3h  

dd  

       

4303A  

32 768  

2  

0  

18  

4.2  

3h  

dd  

       

4312A  

32 768  

2  

0  

25.6  

4.1  

3h  

dd  

       

4325A  

32 768  

2  

0  

18  

4.1  

3h  

d  

       

4326A  

32 768  

2  

0  

18  

4.2  

3h  

dd  

       

4336A  

32 768  

2  

0  

25.6  

4.2  

3h  

dd  

       

43A  

32 768  

2  

0  

18  

3.5  

2h  

 

       

4633A  

32 768  

2  

0  

26  

5.1  

3h  

dd  

      Q4004  

47A  

32 768  

7  

0  

15.3  

3.8  

2h  

 

       

4823A  

32 768  

7  

0  

25.6  

4.8  

3h  

dd  

      Q3003  

4826A  

32 768  

7  

0  

25.6  

4.8  

3h  

dd  

       

4K22A  

32 768  

1  

0  

17.1  

3.7  

3h  

 

  Moon Phase      

4K24A  

32 768  

1  

0  

17.1  

3.4  

3h  

d  

  Moon Phase      

4K25A  

32 768  

1  

0  

17.1  

2.8  

4h  

d  

  Pointer date      

4K26A  

32 768  

1  

0  

17.1  

2.8  

4h  

dd  

  Pointer day      

4N00B  

0  

0  

0  

13.9  

2.1  

2h  

 

       

4N01B  

0  

0  

0  

13.9  

2.3  

3h  

 

       

4N20B  

0  

0  

0  

13.9  

2.1  

2h  

 

       

5420A  

32 768  

2  

13  

15.1  

2.6  

2h  

 

       

5421A  

32 768  

5  

13  

15.1  

2.5  

3h  

 

       

5930A-2  

32 768  

6  

0  

22  

1.9  

2h  

 

       

5931A-2  

32 768  

6  

0  

22  

1.9  

3h  

 

       

5932A-2  

32 768  

6  

0  

22  

2.4  

3h  

d  

       

5933A  

32 768  

6  

0  

22  

2.4  

3h  

dd  

       

5939A  

32 768  

6  

0  

22  

2.6  

3h  

d  

       

5A50A  

32 768  

6  

15.6  

9.5  

1.3  

2h  

 

       

5A54A  

32 768  

6  

19  

18  

1.3  

2h  

 

       

5C20A  

32 768  

5  

0  

24  

2.9  

2h  

 

  Alarm      

5C23A  

32 768  

5  

0  

24  

3.3  

3h  

dd  

  Alarm      

5E20A  

32 768  

3  

0  

19.5  

1.6  

2h  

 

       

5E29A  

32 768  

3  

0  

19.5  

1.9  

2h  

d  

       

5G23A  

32 768  

1  

0  

23.3  

3.8  

3h  

dd  

       

5H22A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.8  

3h  

dd  

       

5H23A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.8  

3h  

dd  

       

5K25A  

32 768  

2  

0  

24  

3.0  

3h  

d  

  Solar      

5L14A  

32 768  

3  

0  

27  

4.2  

3h  

d  

       

5L15A  

32 768  

3  

0  

27  

4.2  

3h  

d  

  bli      

5P22A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.8  

3h  

d  

       

5P23A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.8  

3h  

dd  

       

5P29A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.8  

2h  

d  

       

5P30A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.2  

2h  

 

       

5P31A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.2  

3h  

 

       

5P32A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.2  

3h  

d  

       

5P39A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.2  

2h  

d  

       

5S21A  

32 768  

7  

0  

23.3  

2.2  

3h  

 

       

5T32B  

32 768  

0  

0  

24  

3.2  

3h  

d  

  Alarm      

5T52A  

32 768  

0  

0  

24  

3.1  

8h  

d  

  Alarm, GMT      

5T52B  

32 768  

0  

0  

24  

3.2  

8h  

d  

  Alarm, GMT      

5Y01A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.3  

3h  

 

       

5Y02A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.7  

3h  

d  

       

5Y13A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.9  

3h  

dd  

       

5Y22A  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.7  

3h  

d  

       

5Y23A  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.7  

3h  

d  

       

5Y30A  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.1  

2h  

 

       

5Y31A  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.1  

3h  

 

       

5Y32A  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.5  

3h  

d  

       

5Y39A  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.5  

2h  

dd  

       

5Y66  

32 768  

0  

0  

0  

0.0  

3h  

d  

       

5Y67  

32 768  

0  

0  

0  

0.0  

3h  

dd  

  Pointer dd, 24h      

5Y86A  

32 768  

1  

0  

23.3  

3.1  

5h  

dd  

  Pointer dd      

5Y88A  

32 768  

1  

0  

23.3  

3.1  

6h  

ddm  

  Pointer ddm, Moon Phase      

5Y91A  

32 768  

0  

15.3  

17.8  

2.9  

3h  

 

       

6020A-2  

32 768  

8  

0  

24  

2.0  

2h  

 

       

6030A  

32 768  

8  

0  

24  

2.0  

3h  

 

       

6423A  

32 768  

7  

0  

24  

2.7  

3h  

dd  

       

6429A  

32 768  

7  

0  

24  

2.7  

2h  

d  

       

6430A  

32 768  

7  

0  

24  

2.4  

2h  

 

       

6431A  

32 768  

7  

0  

24  

2.4  

3h  

 

       

6432A  

32 768  

7  

0  

24  

2.7  

3h  

d  

       

6433A  

32 768  

7  

0  

24  

2.7  

3h  

dd  

       

6439A  

32 768  

7  

0  

24  

2.7  

2h  

d  

       

6530A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.3  

2h  

 

       

6531A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.3  

3h  

 

       

6532A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.7  

2h  

d  

       

6532B  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.9  

3h  

d  

       

6533A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.9  

3h  

dd  

       

6539A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.7  

3h  

d  

       

6730A  

32 768  

14  

18  

11  

1.1  

2h  

 

       

6922A  

32 768  

2  

13  

21.7  

2.3  

3h  

d  

       

6923A  

32 768  

2  

22  

21.7  

2.5  

3h  

dd  

       

6A32A  

32 768  

0  

0  

27.3  

3.7  

3h  

d  

       

6F22A  

32 768  

1  

0  

24  

3.3  

3h  

 

  Moon Phase      

6F25A  

32 768  

2  

0  

24  

2.7  

4h  

d  

  Pointer date      

6F26A  

32 768  

2  

0  

24  

2.7  

4h  

d  

  Pointer date      

6F29A  

32 768  

1  

0  

24  

3.3  

2h  

d  

  Moon Phase      

6M13A  

32 768  

9  

0  

26.4  

3.7  

4h  

d  

  Alarm      

6M15A  

32 768  

9  

0  

26.4  

3.7  

4h  

 

  Chrono, Alarm,      

6M23A  

32 768  

9  

0  

26.4  

3.7  

4h  

 

  Chrono, Alarm, GMT      

6M25A  

32 768  

9  

0  

26.4  

3.9  

4h  

 

  Chrono, Alarm, Countdown,      

6M26A  

32 768  

9  

0  

26.4  

3.7  

4h  

 

  Chrono, Alarm,      

6M91A  

32 768  

6  

0  

26.4  

3.7  

2h  

 

  Alarm, GMT      

7122A  

32 768  

2  

0  

26  

3.3  

3h  

d  

       

7123A  

32 768  

2  

0  

26  

3.3  

3h  

dd  

       

7126A  

32 768  

2  

26  

23.7  

3.8  

3h  

dd  

       

7223A  

32 768  

2  

0  

28.1  

3.9  

3h  

dd  

  Alarm      

7320A  

32 768  

5  

15.5  

13  

1.8  

2h  

 

       

7321A  

32 768  

5  

15.5  

13  

1.8  

3h  

 

       

7430A  

32 768  

2  

22.4  

20  

2.1  

2h  

 

       

7431A  

32 768  

2  

22.4  

20  

2.1  

3h  

 

       

7432A  

32 768  

2  

22.4  

20  

2.3  

3h  

d  

       

7433A  

32 768  

2  

22.4  

20  

2.7  

3h  

dd  

       

7434A  

32 768  

2  

22.4  

20  

3.6  

3h  

d  

  Moon Phase      

7439A  

32 768  

2  

22.4  

20  

2.3  

2h  

d  

       

7454A-2  

32 768  

2  

0  

0  

0.0  

3h  

d  

  Moon Phase      

7518A  

32 768  

4  

0  

27  

4.5  

2h  

 

       

7545A  

32 768  

4  

0  

27  

4.6  

3h  

d  

       

7546A  

32 768  

4  

0  

27  

4.6  

3h  

dd  

       

7548A  

32 768  

5  

0  

27  

4.6  

3h  

dd  

       

7549A  

32 768  

5  

0  

27  

4.6  

3h  

dd  

       

7559A  

32 768  

4  

0  

27  

4.6  

3h  

dd  

       

7750A  

32 768  

6  

22  

20  

1.5  

2h  

 

       

7751A  

32 768  

6  

0  

24  

1.5  

3h  

 

       

7752A  

32 768  

6  

22  

21  

1.9  

3h  

d  

       

7759A  

32 768  

6  

22  

21  

1.9  

2h  

d  

       

7810A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.9  

3h  

 

       

7812A  

32 768  

5  

0  

23.3  

3.4  

3h  

d  

       

7813A  

32 768  

5  

0  

23.3  

3.4  

3h  

dd  

       

78A  

32 768  

5  

0  

23.3  

2.9  

3h  

 

       

7903A  

32 768  

7  

0  

18  

4.0  

3h  

dd  

       

7918A  

32 768  

7  

0  

18  

4.0  

2h  

 

       

7A07A  

32 768  

12  

0  

50  

3.6  

4h  

 

  Chrono      

7A28A  

32 768  

15  

0  

31.1  

3.5  

5h  

 

  Chrono      

7A38A  

32 768  

15  

0  

29  

4.4  

5h  

 

  Chrono      

7A48A  

32 768  

15  

0  

29  

4.4  

5h  

 

  Chrono, Moon Phase      

7C17A  

32 768  

7  

28.6  

27  

3.7  

2h  

 

       

7C43A  

32 768  

7  

26  

24  

3.7  

3h  

dd  

       

7C46A  

32 768  

7  

28.6  

27  

3.7  

3h  

dd  

       

7D48A  

32 768  

16  

0  

32  

6.1  

5h  

ddm  

  Moon Phase, 24h      

7F18A  

32 768  

3  

24  

20  

2.9  

4h  

dd  

  Moon Pase, Solar, Pointer dd      

7F22A  

32 768  

3  

24  

20  

2.5  

2h  

d  

  Pointer d, 24h      

7F24A  

32 768  

3  

24  

20  

2.5  

2h  

dd  

  Pointer dd, 24h      

7F26A  

32 768  

3  

24  

20  

2.5  

2h  

dd  

  Pointer dd, 24h      

7F27A  

32 768  

3  

24  

20  

2.5  

3h  

dd  

  Pointer dd, 24h      

7F32A  

32 768  

3  

24  

20  

2.5  

3h  

dd  

  Pointer dd, Moon Phase      

7F38A  

32 768  

3  

24  

20  

2.9  

2h  

dd  

  Pointer dd, Moon Phase, 24h      

7F39A  

32 768  

3  

24  

20  

2.9  

3h  

dd  

  Pointer dd, Moon Phase, 24h      

7F68A  

32 768  

3  

24  

20  

2.9  

2h  

dd  

  Pointer dd, Moon Phase, 24h      

7F69A  

32 768  

3  

24  

20  

2.9  

3h  

dd  

  Pointer dd, Moon Phase, 24h      

7G21A  

32 768  

0  

15.5  

13  

3.9  

3h  

 

       

7K52A  

32 768  

0  

0  

30  

5.9  

8h  

d  

  Diver, Alarm, Depth Gauge      

7N00A  

32 768  

0  

18.2  

15.3  

2.1  

2h  

 

       

7N00C  

32 768  

0  

18.1  

15.3  

2.1  

2h  

 

       

7N01A  

32 768  

0  

18.2  

15.3  

2.1  

3h  

 

       

7N01C  

32 768  

0  

18.1  

15.3  

2.1  

3h  

 

       

7N07A  

32 768  

0  

18.2  

15.3  

2.1  

3h  

 

       

7N07C  

32 768  

0  

18.5  

15.3  

2.1  

3h  

 

  ss      

7N08C  

32 768  

0  

18.5  

15.3  

2.1  

3h  

 

  ss      

7N21C  

32 768  

1  

24  

19.2  

2.1  

3h  

 

       

7N22A  

32 768  

0  

21.5  

19.2  

2.6  

2h  

 

       

7N22C  

32 768  

1  

24  

20.6  

2.6  

3h  

d  

       

7N29A  

32 768  

0  

21.5  

19.2  

2.6  

3h  

 

       

7N29C  

32 768  

1  

24  

20.6  

2.6  

3h  

d  

       

7N32C  

32 768  

1  

0  

24  

2.6  

3h  

d  

       

7N33A  

32 768  

0  

21.5  

21.3  

2.9  

3h  

 

       

7N33C  

32 768  

1  

0  

24  

2.8  

3h  

dd  

       

7N35C  

32 768  

1  

0  

24  

2.8  

3h  

d  

       

7N36C  

32 768  

1  

0  

24  

2.8  

3h  

dd  

       

7N39C  

32 768  

1  

0  

24  

2.6  

2h  

d  

       

7N42A  

32 768  

0  

23.5  

21.9  

2.9  

3h  

 

       

7N42C  

32 768  

1  

0  

26.4  

2.8  

3h  

d  

       

7N43A  

32 768  

0  

23.5  

21.9  

2.9  

3h  

 

       

7N43C  

32 768  

1  

0  

26.4  

2.8  

3h  

dd  

       

7N82A  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.6  

3h  

d  

       

7N82C  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.6  

3h  

d  

       

7N83A  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.9  

3h  

dd  

       

7N83C  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.9  

3h  

dd  

       

7N85C  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.9  

3h  

dd  

       

7N89A  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.6  

2h  

d  

       

7N89C  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.6  

2h  

d  

       

7R68  

32 769  

30  

 

 

 

3h  

d  

  SpringDrive Manual Power Reserve Indicator      

7T32A  

32 768  

0  

0  

27  

3.1  

7h  

d  

  Alarm, Chrono      

7T32B  

32 768  

0  

0  

27  

3.2  

7h  

d  

  Alarm, Chrono      

7T34A  

32 768  

0  

0  

27  

3.1  

4h  

d  

  Pointer d      

7T36A  

32 768  

0  

0  

27  

3.7  

4h  

d  

  Pointer d, Moon Phase      

7T39B  

32 768  

0  

0  

27  

4.0  

9h  

d  

  Alarm, Chrono, 24h      

7T42A  

32 768  

0  

0  

27  

3.1  

7h  

d  

  Alarm, Chrono      

7T42B  

32 768  

0  

0  

27  

3.2  

7h  

d  

  Alarm, Chrono      

7T44A  

32 768  

0  

0  

27  

3.1  

4h  

d  

  Pointer d      

7T52B  

32 768  

0  

0  

27  

3.2  

9h  

d  

  Alarm, Chrono, 24h      

7T59B  

32 768  

0  

0  

27  

4.0  

9h  

d  

  Alarm, Chrono, 24h      

7T62A  

32 768  

0  

0  

27  

3.3  

7h  

d  

  Alarm, Chrono      

7T92A  

32 768  

0  

0  

27  

3.3  

8h  

d  

  Alarm, Chrono      

7T94A  

32 768  

0  

0  

27  

3.3  

5h  

d  

  Alarm, Chrono      

8122A  

32 768  

5  

0  

26.4  

2.9  

3h  

d  

       

8123A  

32 768  

5  

0  

26.4  

2.9  

3h  

dd  

       

8222A  

32 768  

4  

0  

26  

3.8  

3h  

d  

       

8223A  

32 768  

4  

0  

26  

3.8  

3h  

dd  

       

8229A  

32 768  

4  

0  

26  

3.8  

3h  

dd  

       

8420A  

32 768  

6  

15.5  

9  

1.7  

2h  

 

       

8420B  

32 768  

6  

15.5  

9  

1.7  

2h  

 

       

8522A  

32 768  

2  

0  

18  

3.6  

3h  

d  

       

8523A  

32 768  

2  

0  

18  

3.6  

3h  

dd  

       

8620A  

32 768  

2  

0  

18.4  

2.7  

3h  

 

       

8621A  

32 768  

2  

0  

18.4  

2.7  

2h  

 

       

8A20A  

32 768  

4  

50  

39  

5.5  

2h  

 

  Sport Stopwatch, min-sec      

8A21A  

32 768  

6  

50  

39  

5.5  

3h  

 

  Sport Stopwatch, hour-min-sec      

8C22A  

32 768  

2  

24.5  

23  

3.6  

3h  

d  

       

8C23A  

32 768  

2  

24.5  

23  

3.6  

3h  

dd  

       

8N20A  

32 768  

3  

22  

16  

1.6  

2h  

 

       

8S21A  

32 768  

2  

24  

29  

2.9  

3h  

 

       

8S23A  

32 768  

2  

24  

29  

3.0  

3h  

dd  

       

8V20A  

32 768  

0  

0  

29.1  

3.3  

3h  

 

  Alarm, Stopwatch, Countdown, Timer      

8V22A  

32 768  

0  

0  

29.1  

3.3  

3h  

 

  Alarm, World time, GMT      

8V36A  

32 768  

0  

0  

31.8  

4.2  

5h  

 

  Alarm, Ultrasonic      

8Y21A  

32 768  

0  

18.4  

15.3  

2.8  

3h  

 

       

9022A  

32 768  

5  

0  

24  

2.2  

2h  

d  

       

93A  

32 768  

8  

0  

24.6  

1.5  

2h  

 

       

9442A  

32 768  

8  

0  

25.6  

2.8  

3h  

d  

  Main: 40960 Hz      

9443A  

32 768  

8  

0  

25.6  

2.8  

3h  

dd  

  Main: 40960 Hz      

9550A  

32 768  

7  

0  

23.3  

1.6  

2h  

 

       

9552A  

32 768  

7  

0  

23.3  

1.9  

2h  

d  

       

9559A  

32 768  

7  

0  

23.3  

1.9  

2h  

d  

       

9721A  

32 768  

2  

0  

26  

2.9  

3h  

 

       

9723A  

32 768  

2  

0  

26  

3.3  

3h  

dd  

       

9726A  

32 768  

2  

0  

26  

3.3  

3h  

dd  

       

9923A  

32 768  

5  

0  

26  

3.7  

3h  

dd  

       

9R65  

32 769  

30  

 

 

 

3h  

d  

  SpringDrive Manual Power Reserve Indicator      

N944A  

32 768  

0  

0  

26  

3.6  

6h  

dd  

  Alarm, Chrono, Countdown, Timer, dual time      

N945A  

32 768  

0  

0  

26  

3.6  

6h  

dd  

  Alarm, Chrono, Countdown, Timer, dual time      

N94JA  

32 768  

0  

0  

26  

3.6  

6h  

dd  

  Alarm, Chrono, Countdown, Timer, World time      

V110A  

32 768  

0  

15.15  

11.85  

2.1  

2h  

 

  Solar      

V121A  

32 768  

1  

24  

19.3  

3.0  

3h  

 

       

V122A  

32 768  

1  

24  

19.3  

2.4  

3h  

 

       

V145A  

32 768  

2  

23.3  

19.3  

3.0  

3h  

 

  Solar      

V14JA  

32 768  

2  

23.3  

19.3  

3.5  

3h  

 

  Solar      

V182A  

32 768  

2  

0  

20  

2.4  

3h  

 

  Solar      

V220A  

32 768  

1  

15.5  

8.4  

2.2  

2h  

 

       

V230A  

32 768  

2  

15.5  

13  

2.4  

2h  

 

       

V230B  

32 768  

2  

15.5  

13  

2.4  

2h  

 

       

V231A  

32 768  

0  

15.5  

13  

2.4  

3h  

 

       

V232A  

32 768  

0  

15.5  

13  

2.4  

2h  

 

       

V233A  

32 768  

1  

15.5  

13  

2.4  

3h  

 

       

V247A  

32 768  

2  

0  

18.1  

2.7  

3h  

d  

       

V248A  

32 768  

2  

0  

18.1  

3.1  

3h  

dd  

       

V249A  

32 768  

1  

0  

17.8  

2.7  

2h  

d  

       

V250A  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.4  

2h  

 

       

V251A  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.4  

3h  

 

       

V252A  

32 768  

0  

0  

18.1  

2.9  

3h ss  

 

       

V253A  

32 768  

0  

0  

18.1  

2.9  

3h ss  

 

       

V267A  

32 768  

1  

0  

20  

2.7  

3h  

d  

       

V300  

32 768  

0  

15.3  

17.8  

2.1  

2h  

 

       

V301  

32 768  

1  

15.3  

17.8  

2.3  

3h  

 

       

V312  

32 768  

1  

19.4  

18  

2.6  

3h  

d  

       

V313  

32 768  

1  

19.4  

18  

2.9  

3h  

dd  

       

V320  

32 768  

0  

19.2  

21.5  

2.1  

2h  

 

       

V321  

32 768  

1  

19.2  

21.5  

2.1  

3h  

 

       

V322  

32 768  

1  

19.2  

21.5  

2.6  

3h  

d  

       

V329  

32 768  

1  

19.2  

21.5  

2.6  

2h  

d  

       

V332  

32 768  

1  

19.2  

21.5  

2.6  

3h  

d  

       

V333  

32 768  

1  

19.2  

21.5  

2.9  

3h  

dd  

       

V336A  

32 768  

1  

23.3  

21.5  

3.1  

4j  

dd  

  Pointer day date      

V337A  

32 768  

1  

23.3  

21.3  

3.1  

4j  

d  

  Pointer day      

V338A  

32 768  

1  

23.3  

21.5  

3.4  

3j  

d  

  Moonphase      

V339A  

32 768  

1  

23.3  

21.5  

2.9  

4j  

d  

       

V33FA  

32 768  

1  

21.3  

21.5  

2.9  

6j  

ddm  

  Pointer day date month      

V33GA  

32 768  

1  

21.3  

21.5  

2.9  

7j  

ddm  

  Pointer day date month, 24h      

V342  

32 768  

1  

21.9  

23.5  

2.6  

3h  

d  

       

V343  

32 768  

1  

21.9  

23.5  

2.9  

3h  

dd  

       

V347  

32 768  

1  

21.9  

23.5  

3.0  

3h  

d  

       

V348  

32 768  

1  

21.9  

23.5  

3.3  

3h  

dd  

       

V400A  

32 768  

0  

0  

15.1  

2.1  

2h  

 

       

V401A  

32 768  

0  

0  

15.1  

2.3  

3h  

 

       

V500A  

32 768  

0  

15.3  

17.8  

3.0  

2h  

 

       

V501A  

32 768  

0  

15.3  

17.8  

3.0  

3h  

 

       

V511  

32 768  

0  

0  

18.1  

3.1  

3h  

 

       

V515  

32 768  

0  

0  

18.1  

3.1  

3h  

 

       

V517  

32 768  

0  

0  

18.1  

3.1  

3h  

 

       

V532  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.2  

3h  

d  

       

V533  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.7  

3h  

dd  

       

V535A  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.7  

3h  

 

  24h dial disk      

V536A  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.7  

4h  

d  

  24h dial disk      

V537  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.7  

3h  

d  

       

V539A  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.7  

3h  

d  

  24h dial disk      

V544A  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.6  

3h  

dd  

       

V600A  

32 768  

0  

0  

29.1  

3.8  

4h  

 

  Alarm, Chrono, Countdown      

V601A  

32 768  

0  

0  

30  

3.7  

4h  

 

  Chrono      

V602A  

32 768  

0  

0  

29.1  

3.8  

4h  

 

  Alarm, Dual time      

V653B  

32 768  

0  

0  

28.8  

3.7  

6h  

 

  Chrono, 24h      

V656A  

32 768  

0  

0  

28.8  

3.1  

7h  

 

  Chrono, 24h      

V657A  

32 768  

0  

0  

28.8  

3.7  

6h  

 

  Chrono      

V700A  

32 768  

0  

17.8  

15.3  

2.1  

2h  

 

       

V700C  

32 768  

0  

0  

18.1  

2.1  

2h  

 

       

V701A  

32 768  

0  

17.8  

15.3  

2.1  

3h  

 

       

V701C  

32 768  

0  

0  

18.1  

2.1  

3h  

 

       

V707A  

32 768  

0  

17.8  

15.3  

2.9  

3h ss  

 

       

V707C  

32 768  

0  

17.8  

15.3  

2.9  

3h ss  

 

       

V708C  

32 768  

0  

17.8  

15.3  

2.9  

3h ss  

 

       

V721C  

32 768  

0  

0  

24  

2.1  

3h  

 

       

V722A  

32 768  

0  

0  

23.3  

2.6  

3h  

d  

       

V722C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.6  

3h  

d  

       

V729A  

32 768  

0  

0  

23.3  

2.6  

2h  

d  

       

V729C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.6  

2h  

d  

       

V732C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.6  

3h  

d  

       

V733C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.8  

3h  

dd  

       

V735A  

32 768  

0  

0  

23.3  

2.7  

3h  

dd  

       

V735C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.8  

3h  

d  

       

V736A  

32 768  

0  

0  

23.3  

2.8  

3h  

d  

       

V736C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.8  

3h  

dd  

       

V739C  

32 768  

1  

0  

23.3  

2.6  

2h  

d  

       

V742A  

32 768  

0  

0  

25.6  

2.9  

3h  

d  

       

V742C  

32 768  

1  

0  

25.6  

2.8  

3h  

d  

       

V743A  

32 768  

0  

0  

25.6  

2.9  

3h  

dd  

       

V743C  

32 768  

1  

0  

25.6  

2.8  

3h  

dd  

       

V744C  

32 768  

1  

0  

25.6  

2.8  

3h  

dd  

       

V782A  

32 768  

0  

0  

17.4  

2.6  

3h  

d  

       

V783A  

32 768  

0  

0  

17.4  

2.9  

3h  

dd  

       

V785A  

32 768  

0  

0  

15.3  

2.6  

3h  

d  

       

V789A  

32 768  

0  

0  

17.4  

2.6  

2h  

d  

       

V800A  

32 768  

0  

0  

18.4  

1.9  

2h  

 

       

V802A  

32 768  

1  

0  

18.1  

2.5  

3h  

 

       

V803A  

32 768  

1  

0  

18.1  

2.5  

3h  

 

       

V810  

32 768  

0  

0  

15.1  

3.0  

2h  

 

       

V811  

32 768  

0  

0  

15.1  

3.0  

3h  

 

       

V827A  

32 768  

0  

0  

18.1  

3.6  

3h  

 

       

V828A  

32 768  

0  

0  

17.8  

4.2  

3h  

 

       

V829A  

32 768  

0  

0  

17.8  

4.2  

3h  

 

  day night disk      

V896A  

32 768  

1  

0  

17.1  

2.8  

4h  

d  

  Pointer date      

V899A  

32 768  

1  

0  

17.1  

2.6  

2h  

d  

       

Y100A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.5  

2h  

 

       

Y101A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.9  

3h  

 

       

Y102A  

32 768  

3  

0  

23.3  

2.9  

3h  

d  

       

Y112A  

32 768  

3  

0  

25.6  

2.9  

3h  

d  

       

Y113A  

32 768  

3  

0  

25.6  

3.3  

3h  

dd  

       

Y130A  

32 768  

0  

19.4  

15.3  

3.0  

2h  

 

       

Y131A  

32 768  

0  

19.4  

15.3  

3.0  

3h  

 

       

Y142A  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.4  

3h  

d  

       

Y142B  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.1  

3h  

d  

       

Y143A  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.4  

3h  

dd  

       

Y147A  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.4  

3h  

d  

       

Y147B  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.1  

3h  

d  

       

Y148A  

32 768  

0  

0  

25.6  

3.4  

3h  

dd  

       

Y150A  

32 768  

0  

0  

13.5  

2.0  

2h  

 

       

Y151A  

32 768  

0  

0  

13.5  

2.3  

3h  

 

       

Y182B  

32 768  

0  

0  

27  

3.3  

6h  

d  

  Alarm, Chrono      

Y187A  

32 768  

0  

0  

27  

3.2  

4h  

d  

  Chrono      

Y187B  

32 768  

0  

0  

27  

3.3  

4h  

d  

  Chrono      

Y301A  

32 768  

3  

0  

19.5  

1.6  

3h  

 

       

Y302A  

32 768  

3  

0  

19.5  

1.9  

3h  

d  

       

Y432A  

32 768  

6  

15.1  

13  

2.9  

3h  

 

       

Y432B  

32 768  

6  

15.1  

13  

2.9  

3h  

 

       

Y433A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.6  

3h  

dd  

       

Y467A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.3  

3h  

d  

       

Y468A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.6  

3h  

dd  

       

Y469A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.1  

3h  

 

       

Y480A  

32 768  

2  

0  

18.7  

2.7  

2h  

 

       

Y480B  

32 768  

2  

0  

18.7  

2.7  

2h  

 

       

Y481A  

32 768  

2  

0  

18.7  

2.7  

3h  

 

       

Y481B  

32 768  

2  

0  

18.7  

2.7  

3h  

 

       

Y481F  

32 768  

0  

0  

18.7  

2.8  

3h  

 

       

Y482A  

32 768  

2  

0  

18.7  

2.7  

2h  

 

       

Y482C  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.8  

2h  

 

       

Y482F  

32 768  

0  

0  

17.8  

2.8  

2h  

 

       

Y513A  

32 768  

2  

0  

27  

5.2  

hms  

d  

       

Y514  

32 768  

2  

0  

27  

5.2  

hms  

d  

  Diver      

Y520A  

32 768  

1  

0  

11  

2.8  

2h  

 

       

Y541A  

32 768  

6  

0  

17.8  

3.0  

3h  

 

       

Y551A  

32 768  

5  

0  

23.3  

3.9  

3h  

 

       

Y552A  

32 768  

5  

0  

23.3  

3.9  

3h  

d  

       

Y553A  

32 768  

5  

0  

23.3  

3.9  

3h  

dd  

       

Y557  

32 768  

3  

26  

23.7  

3.0  

3h  

 

       

Y558  

32 768  

3  

26  

23.7  

3.5  

3h  

d  

       

Y559  

32 768  

3  

26  

23.7  

3.6  

3h  

dd  

       

Y561  

32 768  

2  

0  

24  

3.9  

3h  

 

       

Y562  

32 768  

2  

0  

24  

4.2  

3h  

d  

       

Y563  

32 768  

2  

0  

24  

4.2  

3h  

dd  

       

Y572  

32 768  

2  

0  

24  

4.2  

3h  

d  

       

Y573  

32 768  

2  

0  

24  

4.2  

3h  

dd  

       

Y580A  

32 768  

0  

13  

15.15  

2.6  

3h  

 

       

Y590  

32 768  

2  

13  

15.15  

2.8  

2h  

 

       

Y591A  

32 768  

5  

13  

15.15  

2.5  

3h  

 

       

Y642A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.8  

3h  

dd  

       

Y643A  

32 768  

2  

0  

17.6  

3.8  

3h  

d  

       

Y974A  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.8  

3h  

 

  Alarm      

Y975A  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.8  

3h  

 

  Alarm      

Y977A  

32 768  

0  

0  

23.3  

3.8  

3h  

 

  Alarm      
Típus f [Hz] Átm. Magas. Display Time Dátum Egyéb Család

www.mechanikus.hu